1. Taisyklių objektas 

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus . varnelę prie teiginio „Aš sutinku su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis.“), yra šalims privalomas susitarimas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje “oko-games.com” susijusios taisyklės.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjas bus informuojamas gaudamas naujienlaiškį ir, norėdamas apsipirkti šioje parduotuvėje, privalės iš naujo patvirtinti pakeistas Taisykles.

Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje gali:

a. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

b. Juridiniai asmenys;

c. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų apsauga

Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama el. parduotuvėje “oko-games.com”, nėra platinama trečiosioms šalims ir nenaudojama kitiems tikslams, negu prekių pristatymas ir oficialių pirkimo dokumentų išrašymas. Detalesnę informacija galite rasti skiltyje Saugumo politika

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs pristatymo ir mokėjimo būdą, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.

Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma el. parduotuvės “oko-games.com” duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje “oko-games.com” šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „oko-games.com“ parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos. Grąžinami žaidimai turi būti neišpakuoti (grąžinami gamintojo pakuotėje, tokioje, kokioje buvo gauti).

4. Pirkėjo įsipareigojimai

Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo darydamas naują užsakymą juos atnaujinti.

Pirkėjas, naudodamasis „oko-games.com“ parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų el. parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti „Oko-games.com“ darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę pirkti arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės „oko-games.com“ teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės „oko-games.com“ registracijos formoje ir neperduoti jos kitoms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.